Devre Mülk Aidatları Ödenmezse Ne Olur?

Hem konutlarda hem de devre mülklerde aidatlar hem artmaya hem de cep yakmaya devam ediyor. Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, devre mülklerle ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

Devre mülk hakkının; müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebildiğini ve mirasçılara geçtiğini belirten Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, “Bu hakkın kullanımı başkalarına bırakılabilir ve devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve on beş günden daha az süreli olmaması gerekir.  Bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir. Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikleri, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, ortaklığın giderilmesini talep edemezler. Devre mülk hakkının dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar, bütün hak sahipleri tarafından imzalanarak resmi senede eklenecek ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilecek devre mülk sözleşmesinde belirtilir.” dedi.

Şimşek şöyle devam etti:

14 gün içinde devre mülk sözleşmesinden cayma hakkı var

“Devre mülk sisteminin hukuki niteliği, müşterek mülkiyet ve bu mülkiyet hakkı üzerinde tesis edilen bir irtifak hakkıdır ve mesken nitelikli bir taşınmaz üzerindeki müşterek malikler arasında kurulan irtifak hakkı ile her devre mülk maliki, devre sırası gelen diğer devre mülk maliki, paydaşın yararlanmasına katlanma yükümlülüğü altına girmektedir. Devre mülk Hakkından Cayma Nasıl Olur? Devre mülk sözleşmesi imzalayan tüketiciler zaman zaman devre mülk sözleşmesini imzaladıktan sonra iptal etmek istemektedir. İlgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince tüketici, devre mülk sözleşmelerinin kurulmasından itibaren 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin devre mülk sözleşmesinden cayma hakkına sahip olmaktadır.

Ön bilgilendirme formu verme mecburiyeti var

Bu şekilde yapılan devre mülk iptalinin Noter aracılığı ile yapılması gerekmektedir. 14 gün geçtikten sonra da cayma hakkı kullanılabilir. Şöyle ki; Satıcının devre mülk sözleşmesinin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek mecburiyeti vardır. Bu formunun verilmemesi veya formdaki bilgilerin eksik olması gibi kanun ve yönetmelikte belirtilen hususlara aykırılık olduğu takdirde, tüketici, sözleşmenin iptali için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu durumda tüketici, devre mülk sözleşmesinden cayma hakkını her halükarda on dört günlük sürenin bittiği tarihten itibaren bir yıl süre ile kullanabilmektedir. Devre mülk Aidatları nasıl belirlenir; Devre mülk aidatları; her yıl yapılması gereken kat malikleri toplantısında belirlenen ortak gider ve aidat çerçevesinde ödeniyor. Aidatları, devre mülkü satın alırken yapılan bir sözleşme ile belirlemek mümkün değildir. Devre mülkü aldığınız an, tapuda devir işlemi yaptığınız andır ve artık siteye ait yönetim planına ve kat malikleri kurulunda alınan kararlara tabi olursunuz. Devre mülk toplantılarındaki sıkıntı, bir miktar toplantıların devre mülkün bulunduğu mahalde yani genellikle yazlık bir bölgede yapıldığı için her kat malikinin katılma imkanının fiziksel olarak mümkün olmamaktadır.

Şayet toplantılara usulünce katılma imkanı bulunursa ihtiyaçlar incelenir, aidatlar da buna göre toplantıda belirlenir, işletme projesi haline getirilir.

Devre Mülk Aidatlarına itiraz edilebilir mi?

Öncelikle sözleşmesine feshetmek istemeyen tüketiciler fahiş aidat artışlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak dava yoluna gitme hakları mevcuttur. Fahiş devre mülk aidatlarına ilişkin olarak tüketicilerin her zaman itiraz hakkı mevcuttur. Kullanım yapmak istemeyen ve aidat ödemek istemeyen tüketiciler ise sözleşmelerin feshi, ödedikleri bedelin bugünkü değerinden iadesi, var ise senetlerinin iptali hususunda dava yoluna gidebileceklerdir.

Devre Mülk Aidatları ödenmezse ne olur?

Aidatların ödenmemesi durumunda karşı taraf bu hususta icra takibi başlatma hakkına her zaman sahiptir. Bu hususun önüne geçmek için tüketicilerin sözleşmelerini feshetmek isteyip istemediği hususunda bir karara vararak ödedikleri bedelin iadesi hususunda ivedilikle dava yoluna gitme haklarını kullanmalıdırlar. Özetle; Tüketiciler imzaladıkları devre mülk sözleşmesine dayalı aidatların düzenlenmesi, bu hususun dava yolu ile takip edilmesi hususunda çeşitli haklara sahiptir. Aidat ödemek istemeyen tüketicilerin sözleşmelerini feshetme ödedikleri bedeli bugünkü değerinden iade alma hakları da mevcut olup tüketici istediği yolu tercih edebilecektir.”

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak