Değerli Konut Vergisi hakkında bilinmeyen kalmayacak

Bu yıl ilk defa yeni bir vergi tahsilatı yapılmaya başlandı. Konutlarının emlak vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşanlar Değerli Konut Vergisi ödemeye başladı. Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, Değerli Konut Vergisi hakkında bilinmeyenleri anlattı…

Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek

Değerli Konut Vergisi diğer adı ile lüks konut vergisinin 2021 yılı için tespit edilen miktarının 5.227.000 TL olup bu miktarın aşılması durumunda taşınmaz üzerinden vergi alınacağını belirten Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek,

“Taşınmazın değeri tespit edilirken Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen vergi değeri dikkate alınacak olup taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden bu tutar mükellefler tarafından öğrenilebilecektir. Türkiye sınırları içerisinde bulunan konut nitelikli taşınmazlardan, anılan kanunun 29. Maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 29/12/2020 tarihli ve 31349 Mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdindeki Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bina vergi değeri 5.227.000 Türk Lirasının üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

Kimler değerli konut vergisine tabidir ?

Tapuda konutun sahibi kim ise değerli konut vergisinin mükellefi de o kişidir ve vergi o kişi tarafından ödenecektir. Taşınmazın sahibinin küçük veya kısıtlı olması bu kişilerin mükellef olmasını engellemeyecektir. Ancak eğer tapuda bir intifa hakkı tesisi yapılmış ise bu sefer verginin mükellefi intifa hakkı sahibi olup vergi intifa hakkı sahibi tarafından ödenecektir. Yine bir konuta birden çok kişinin paylı mülkiyet halinde sahip olması durumunda, taşınmazın verginin konusuna girip girmediği tespit edilirken hissedarların payları değil, taşınmazın toplam değeri dikkate alınır ancak pay sahipleri hisseleri oranında vergiden mükellef olurlar.

Değerli konut vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar ve son bulur ?

Değerli Konut Vergisinin mükellefiyeti; taşınmazın vergi değerinin Kanunda belirtilen eşik değeri aştığı tarih, taşınmazın edinilmesi veya muafiyetin sona erdiği tarihi ‘takip eden yıldan’ itibaren başlar. Değerli konut vergisine tabi olan taşınmazın vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli olan tutarın altında kalması halinde veya taşınmazın satımı/devri ile mükellefiyet sona erecektir. Ancak taşınmazın elden çıkartılması durumunda, satıcı sattığı yıla ilişkin verginin tamamını ödeyecek, alıcı ertesi yıl vergi ödemeye başlayacaktır.

Kimler Değerli Konut vergisinden Muaftır ?

Türkiye sınırları içinde konut (mesken) nitelikli tek taşınmazı olanlar, değeri ne olursa olsun Değerli Konut Vergisi ödemeyecektir. Ayrıca, birden fazla konut nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli konut nitelikli tek taşınmazı vergiden istisna olacaktır ve beyannameye dahil edilerek değeri üzerinden vergi ödenmeyecektir.

Ayrıca; genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar ile Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar vergiden istisnadır.

Son olarak esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar da vergiden istisnadır.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak